• Úvodny fotografie obce Obora Plzeň sever
  • Ves ležící 6 km od Plas na někdejší důležité obchodní cestě z Plzně do Žatce. Poprvé byla připomínána v r. 1175. Byla ve vlastnictví plaského kláštera a světských feudálů.

Povinné informace

Zde naleznete informace, poskytované podle zákona 106/1999 Sb. a vyhlášky č. 442/2006 Sb.

1. Název:

Obora

2. Důvod a způsob založení:

Obec Obora (dále jen obec) vznikla jako územní samosprávná jednotka v souladu s § 1 zákona číslo 367/1990 Sb. v platném znění. Podle současného platného právního předpisu – zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů je obec základním územním samosprávným společenstvím občanů; tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce.

Je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek a vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývajících, pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů. Při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem, vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech. Je tedy právnickou osobou ve smyslu § 18 odst. 2 písmeno c) zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a to právnickou osobou s plnou právní subjektivitou.

Posláním obce je zajištění veřejné správy na svém území, případně výkon státní správy v územním obvodu a za podmínek stanovených zákony (viz zejména hlava sedmá Ústavy ČR, § 14 a § 21 zákona o obcích a organizační řád obecního úřadu).

Obec spravuje své záležitosti v samostatné působnosti. Přitom se řídí zákony a právními předpisy (obecně závaznými vyhláškami) vydanými na základě příslušných zákonů. Obec vykonává státnísprávu v rozsahu stanoveném zákony v přenesené působnosti. Přitom se řídí zákony, právními předpisy vydanými na základě zákonů, usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů.

3. Organizační struktura:

Struktura OÚ: viz Samospráva

Seznam organizací zřízených obcí a společností s majetkovým podílem obce:

  • Mateřská škola Obora, příspěvková organizace
  • VaK a. s. (obec je akcionářem)

 4. Kontaktní spojení:

Obecní úřad Obora
Obora 199
331 51 Kaznějov
tel. 373 332 136
mobil: 725 041 059
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

5. Případné platby lze poukázat:

Číslo účtu: 3429371/0100 Komerční banka Plzeň

6. IČ:

00258202

7. DIČ: 

CZ00258202

8. Dokumenty

Viz Dokumenty úřední desky.

9. Žádosti o informace:

Vyřizování žádostí o informace se řídí zákonem 106/1999 Sb.

Odkaz na zveřejněné informace

10. Příjem žádostí a dalších podání:

Úřední hodiny:

  • Pondělí 8-14 hod. a 18-20 hod.
  • Středa 8-14 hod. a 18-20 hod.

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

11. Opravné prostředky:

Nadřízeným orgánem pro OÚ Obora je Krajský úřad Plzeňského kraje.

12. Formuláře:

 

13. Popisy postupů - návody pro řešení nejrůznějších situací:

Naleznete je v rubrice Životní situace nebo také na Portálu veřejné správy ČR 

www.portal.gov.cz

14. Předpisy:

Viz Dokumenty úřední desky.

15. Úhrady za poskytování informací:

Viz Dokumenty ke stažení.

16. Licenční smlouvy

Licenční smlouva pro MYSIS.

17. Výroční zprávy podle zákona č. 106/1999 Sb.

Viz Dokumenty úřední desky.

Zpracování osobních údajů

Obec OBORA, (dále jen „Obec“) jako Správce osobních údajů zpracovává osobní údaje v souladu s platnou legislativou. Obec zpracovává osobní údaje a další informace týkající se občanů a dalších subjektů údajů Obce v rámci samostatné a přenesené působnosti. Většina osobních údajů občanů je tedy zpracovávána na základě povinností, uložených Obci zvláštními zákony. Na taková zpracování osobních údajů o subjektech údajů se nevztahuje povinnost získat souhlas těchto osob. Pokud jsou některé osobní údaje zpracovávány mimo zákonnou povinnost, pak taková zpracování podléhají souhlasu občanů. Tato zpracování však Obec provádí jen výjimečně.

Obec respektuje práva občanů, která jsou jim zaručena zákony, např. právo vědět a být informován zejména o tom, za jakým účelem se osobní údaje zpracovávají, případně období, po které budou uchovávány. Zásady ochrany osobních údajů se uplatňují na všechny informace, týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby. Obec zákonně zpracovává osobní údaje, protože je toto zpracování nezbytné pro výkon úkolů vykonávaných ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je Obec pověřena, nebo z důvodu oprávněných zájmů správce nebo třetí strany. Obec zpracovává osobní údaje občanů podle účelů zpracování v souladu s platnou legislativou pro ochranu osobních údajů (např. Nařízením EU 2016/679 - Obecné nařízení o ochraně osobních údajů – GDPR). Přesto má každý dotčený občan právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se týkají jeho konkrétní situace. Obec pak občanovi prokáže závažnost a oprávněnost zájmů Obce, které nezasahují do zájmů nebo základních práv a svobod občana.

Na Obec je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím datové schránky, IDDS: 7zpbh5h, emailem se zaručeným elektronickým podpisem na adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., prostřednictvím pošty s úředně ověřeným podpisem na adrese Obora 199, 331 51 Kaznějov, nebo osobně s platným průkazem totožnosti na adrese Obora 199, 331 51 Kaznějov. Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na Obec obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů na OIbec obracet v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Jmenovaným pověřencem pro Obec je Ing. Jan Gubáš, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.