• Úvodny fotografie obce Obora Plzeň sever
  • Ves ležící 6 km od Plas na někdejší důležité obchodní cestě z Plzně do Žatce. Poprvé byla připomínána v r. 1175. Byla ve vlastnictví plaského kláštera a světských feudálů.

Mikroregion Dolní Střela

Mikroregion Dolní Střela vynikl v roce 1999. Je to sdružení 13 obcí a 28 částí obcí s více než pěti a půl tisíci obyvateli. Obce se sdružili za účelem propagace celého regionu a zlepšení nabídky turistických služeb. Turisté mohou využít velkého množstí značených tras a cyklotras.

Babina

Ves ležící 3 km od Plas. První zmínka pochází z roku 1175. Měla vždy vazbu na cisterciácký klášter v Plasích až do jeho zrušení v roce 1785. Později byla ve vlastnictví Náboženského fondu a knížat Metternichů. Obec je umístěna na obou březích Nebřezinského potoka a její architektonika doznala v průběhu historie mnoha změn. V současné době nejvýznamnějšími místními objekty jsou kaple z 18. století a velké hospodářské usedlosti podél silnice. U č. 27 je dochován dvoukomorový roubený srub z 19. století. Z tohoto období jsou i kamenné kříže ve vsi a na cestě k Plasům (obnoveny v roce 1999). V současné době máobec 188 obyvatel. Nedaleko leží Čečínská hájovna. Ves byla původně připomínána již v r. 1180. Součástí cyklotrasy Baroko III. 

Borek

Ves nad řekou Střelou připomínaná v roce 1529. Vždy byla tvořena několika usedlostmi. Je zachován unikátní soubor lidové architektury z 18. a 19. stol. Především jsou to polygonální roubená stodola a roubený špýchar ve statku č. 5. V centru obce stOjí kopie původní zvoničky. Při řece Střele je umístěn Piplův mlýn. Nad soutokem Kralovického potoka jsou pozůstatky slovanského hradiště. Žije zde 30 obyvatel. Součástí cyklotrasy Střela a Baroko III.

Břizko

Malá obec ležící na pravém břehu řeky Střely. Původně měla název Březí nebo Dolní Bříza. Prvochází z roku 1250. Současný název se datuje od roku 1854.Historicky patřila plaskému klášteru, Švamberkům z Kolovrat a pánům z Gryspachu. Je tvořena ze zemědělských usedlostí. Uprostřed návsi je kaple. Ve směru na Kozojedy je pamětní kříž a na Čivice křížový kámen. Je na cyklotrase Baroko III. 

Čivice

Malá ves připomínaná r. 1180. Střídalo se zde více majitelů a v období třicetileté války takřka zanikly. V roce 1654 zde stály pouze čtyři usedlosti. V 19. stol. se dočasně užívalo i názvu Čijevice. Stavební dominantou je kostel Nejsvětější Trojice v barokním slohu. Zajímavostí je i kamenný špýchar u statku č. 1. Severně od Čivic je na návrší rekonstruovaný dvůr tzv. "Bertin dvůr". Je veden jako památková chráněná stáj, Na cyklotrase Baroko III. 

Dobříč

Obec leží 10km od Plas je poprvé připomínána r. 1250. Svou historií je vázána na osudy plaského kláštera a rodu Gryspeků. V současné době je malebná obec rozvinutou vsí na okrese Plzeň-sever. Žije zde 330 obyvatel a kromě novodobých úprav je cenné hospodářské stavení č.22. Zcela mimořádnou hodnotu má i statek Č.9, kde dosud stojí dřevěná sýpka a obytné stavení. Náves má tvar okrouhlice se starými statky po obvodu. Obec je na trase Baroko III. 

Dolní Hradiště

Ves situovaná na náhorní plošině nad řekou Střelou. První písemná zmínka je z roku 1250. V historii je spojena s plaským klášterem. Malebná obec s návsí má 50 obyvatel. Významný je zde rekreační chatový areál. Náves je okrouhlicí a po obvodu má bývalé statky. Kaple na návsi je upravená na památník obětem 1. svět. války. Nedaleko obce nad řekou Střelou je zbytek hradiště z doby halštatské a Chaloukův mlýn. Severně od obce v údolí Kralovického potoka jsou zbytky hutě a štol po těžbě vitriolové břidlice. 

Horní Hradiště

Ves leží 3 km od Plas. Pochází z roku 1250. Usedlosti jsou rozmístěny podél místních cest. Nejcennější je roubený dům s pavlačí č. 19. Nad řekou Střelou se vypíná halštatsko-laténské hradiště s názvem Kozí hrádek. Společně s Dolním Hradištěm a Stražištěm byla tato místa ochranou cest přes řeku Střelu a bývalých hranic. V údolí řeky velká chatová osada a mezi tunely železniční tratě chráněná louka s porostem vstavače kukačky. 

Jarov

Ves ležící 13km od Plas s historií sahající do r. 1250. Za doby husitských válek a války třicetileté vypleněna. Nyní patří k rozvinutým obcím okresu se 125 obyvateli a s dochovaným množstvím vesnických dřevěných staveb. Vynikají především usedlosti se špýchary č. 1, 2, 3, 12, 19, 21 a 23. Mimořádně hodnotná je budova usedlosti č. 42. Od r, 1995 je historický střed obce vesnickou památkovou rezervací. Cenná je i alej topolů s kapličkou při cestě k Chotiné. Jz. od Jarova ležísamota Třebekov $rodiště F. A. Fabera s domnělým hradem Zeleznice. Jarov je na cyklotrase Baroko III. 

Kaceřov

Obec ležící nad řekou Berounkou. Poprvé připomínána r. 1376. V historii měla několik vlastníků: od Klovratů, cisterciáků, Gryspeka až po Metternicha. V současné době je v soukromých rukou i nejvýznamnější památka, renesanční zámek s hospodářským dvorem. Zámek je i významná krajinná dominanta. Ves je situovaná podél silnice a z původních venkovských staveb se dochovaly roubená stodola u Č. 7, špýchar u č. 15 a kaplička z r. 1883. Obec má v současné době 101 obyvatele. Součástí cyklotrasy Baroko III. 

Koryta

Ves leží na pravé straně řeky Střely na náhorní plošině při cestě z D. Hradiště na Dobříč. Poprvé připomínána v roce 1175. Bývala v majetku plaského kláštera a Gryspeků. V roce 1881 vypukl v obci požár, který ji takřka celou zničil. V prostoru návsi jsou tak zachovány pouze usedlosti z konce 19. století a kaple z roku 1905. V údolí pod obcí je chatová osada. Obec je součástí cyklotrasy Baroko III. 

Kočín

Obec leží 7 km szo od Plas. V písemných pramenech připomínána roku 1183. V minulosti zde byla výroba vitriolové kyseliny sírové. Pozůstatky jsou v údolí Kočínského a Kralovického potoka. V centru obce dochováno několik cenných vesnických stavení (č. 19, 1 a 15). V současné době žije v obci 90 obyvatel, ale v době těžby břidllc zde žilo 688 lidí. Obec je na cyklotrase Baroko III. 

Kopidlo

Ves v rovinatém terénu 7 km od Plas. První zmínka je z 80. let 12. stol. Po obvodu rozlehlé návsi a při komunikaci je dochováno množství původních stavení. Součástí intravilánu je i rybník. Nedaleko vsi je v lesích hájovna Stradiná. Ves je na trase Baroko III.

Kozojedy

Obec je rozložena při silnici z Kralovic do Liblína nad řekou Berounkou. Poprvé jsou připomínány r. 1352 a jejich historie je spojena s hradem Krašov. Roku 1514 povýšeny na městečko s právem užívání znaku. Jádro obce tvoří náves s kostelem sv. Mikuláše a kapličkou. Při hlavní silnici je umístěn i evangelický kostel. V současné době jsou Kozojedy významným střediskem okresu PS. Žije zde 500 obyvatel. Společně s hradem KraŠOV, vsí Bohy a dvorem Rohy jsou součástícyklotrasy Střela a Baroko III. 

Křečov

Malá obec ležící v kopcovitém terénu nedaleko Štichovic. Poprvé připomínána v 1. pal. 14. stol., kdy zde byl vladycký statek. Obci dominuje kostel sv. Petra a Pavla. Na návsi stojí několik usedlostí a fara. V okolí obce několik pamětních křížů. Žije zde 22 lidí. Obec leží na cyklotrase Baroko II. 

Lomnička

Ves ležící 6 km jz. od Plas uprostřed rozsáhlých lesů. Historicky nejvíce spojena s plaským klášterem. Největší rozvoj zaznamenala ve 20. letech 20. stol. ve spojení s těžbou kaolínu a průmyslovou výrobou. Dnes zde žije 64 obyvatel. Nedaleko leží hosp. dvůr lomany, kde jsou také nejstarší duby v okrese (lomanský dub 1. a 2.). lomnička i dvůr lomany jsou na trase Baroko II. 

Nebřeziny

Ves ležící 2 km jv. od Plas v údolí řeky Střely. Připomínána již roku 1146. Ves ležela na staré zemské stezce na obou březích řeky. V historii je významně spojena s plaským klášterem a v zámečku dožíval i poslední opat Werner. Na návsi je socha sv. J. Nepomuckého a při silnici na Oboru je kaple se sloupem P. Marie. Dále nad vsí je torzo zanikléstředověké tvrze "Na Semlovně", hájovny Pavlovsko a Na Doubravě. Západně v leslch od Nebřezin je hájovna Richardka. Obec leží na cyklotrase Střela. 

Obora

Ves ležící 6 km od Plas na někdejší důležité obchodní cestě z Plzně do Žatce. Poprvéje připomínána v r. 1175. Byla ve vlastnictvíplaského kláštera a světských feudálů. Velkou pohromou byla 30letá válka, kdy byla zničena polovina obce. Je jednou z nejvýše položených obcí mikroregionu (nad 500 mj. Nejvýznamnější památkou je kostel Archanděla Michaela s farou. Vedle kostela je i památník obětem 1. světové váiky. Ve statku č. 6 dochovaná unikátní roubená stavba venkovského domu. Obora je významnou obcíokresu Plzen sever a v současné době má 431 obyvatele. Leží na cyklotrase Baroko III.

Ondřejov

Malá obec na svahu nad řekou Střelou přimínaná až ke konci 17. stol. poblíž bývalé vesnice Těšov. Ve středu návsi je zděná kaple a na okraji dřevěný kříž. V současné době má 52 obyvatel a je na cyklotrase Baroko II a Střela. 

Pláně

Ves ležící 6 km szo od Plas. Poprvé je v historických dokumentech jmenovaná roku 1169. Byla zcela zničená za husitských válek a po obnově i za doby 30leté války. Po obvodu malé návsi je rozmístěno několik zemědělských usedlostí, z nichž vynikají stavení č. 5 a roubená stodola v č. 8. V současné dobězde žije 80 obyvatel a je na cyklotrase Baroko II. 

Plasy

Město ležící 25 km severně od Plzně při řece Střele. Je významným historickým střediskem okresu Plzeň-sever. Proslavilo se především statuováním řádu cisterciáků a později knížecím rodem Metternichů. Je zde velké množství kulturních památek, především barokního stylu. Největšího rozmachu město dosáhlo v novodobé historii, kdy se postupně formovalo v kulturní, společené a turistické centrum celé oblasti. Vsoučasné době má necelé 2 tisíce obyvatel a je východiskem všech tras mikroregionu a velkého množství turistických cest. 

Robčice

Ves rozkládající se nad malebným údolím Berounky s výhledem na zříceniny hradu Libštejna. V minulosti patřila do vlastnictví feudálů a cisterciáckého kláštera. V současné doběžije v obci 22 obyvatel a je zde vystavěna řada historických venkovských usedlostí, z nichž vyniká roubená stodola s doškovou krytinou u č.15a č.17. Je součástí cyklotrasy Baroko III. 

Rybnice

Rozlehlá ves ležící 2 km jižně od Plas. Poprvé je připomínána roku 1193. Byla ve vlastnictví feudálů a cisterciáckého kláštera a ve středověku byla pouze malou vsí. Větší význam obec získala ve 2. pol. 19. stol., kdy byla přeložena dálková cesta z Plzně přes Rybnici do Plas a dále. V obci je zachováno několik původních dřevěných staveb z 19. stol. Nejhodnotnější je roubená chalupa č. 31, roubená stodola a špýchar v Č. 23 a dřevěná stodola Č. 15. Velmi hodnotné jsou i obytné domy 2, 3, 4 a 8. Na návsi je také kaplička. V současné době má 390 obyvatel a je součástí cykoko III. 

Štichovice

Ves ležící 5 km od Manětína nad pravým břehem řeky Střely. Je registrována od pol. 14. stol. Náves lemuje množství usedlostí, znichžvynikajípředevšímč.12,14a18(jsou v nich roubené stodoly a špýchary). Na návsi je kaple z 19. stol. a obec lemuje několik pamětních křížů. Obec byla v roce 1999 vyhodnocena jako jedna z nejlepších vsí plzeňského regionu. V současné době má 115 obyvatel a leží na cyklotrase Baroko II. 

Vrážné

Malá ves 4 km od Plas. Poprvé připomínána již roku 1144 se vznikem kláštera v Plasích. V pozdějšíCh letech byla v majetku feudálů. Po obvodu svažité návsi je několik usedlostí a v centru návsi stojí kaple. K nejcennějším budovám patří č. 3 , kde je zachován roubený špýchar a dřevěná stodola. Podobný špýchar stojí i ve zpustlém statku č. 5. Vrážné má v současné době 67 obyvatel a leží na cyklotrase Baroko II. 

Žebnice

Ves leží 2 km od Plas a poprvé je zmiňována roku 1250. V současné době patří k nejmalebnějším obcím celého regionu. Dominantou je kostel sv. Jakuba Většího s přilehlou farou. Velmi zajímavé jsou zde vitráže kostela. V obci je dochován i unikátní původní soubor dřevěných lidových staveb v č. 31 a 34. V obci se nachází i kamenné smírčí kříže a na cestě do Plas je soubor kamenných a dřevěných křížů. V současné době má Žebnice 180 obyvatel a leží na cyklotrase Baroko I.