• Úvodny fotografie obce Obora Plzeň sever
  • Ves ležící 6 km od Plas na někdejší důležité obchodní cestě z Plzně do Žatce. Poprvé byla připomínána v r. 1175. Byla ve vlastnictví plaského kláštera a světských feudálů.

Lesní hospodářství

 Osvědčení o účasti v certifikaci lesů v českém jazyceOsvědčení o účasti v certifikaci lesů v angličtině

Cena palivového dříví

Palivové dřevo - metrové - cena 650,- Kč vč. DPH/prm

Obec Obora obhospodařuje 309 ha lesního porostu. Práce v lese jsou prováděny a vykonávány dle lesního hospodářského plánu (LHP).

Nový LHP schválený od roku na 2010 na další desetileté období počítá s pěstováním přírodě blízkého několika etážového lesa. Při tomto způsobu hospodaření se v maximální míře používá přirozená obnova a těžba probíhá výběrným způsobem. Výběrný způsob znamená, že se nevytváří holoseče (paseky),ale jsou vybírány jednotlivé stromy dle věku a sortimemtu. Cílem tohoto hospodaření je nedopustit aby vznikaly v našem obecním lese holiny, které mají za důsledek ohrožování porostů nepříznivými vlivy počasí na ostatní kultury v lese.

Zamezením vzniku pasek je pro generační les přínosem, protože na pasekách následně vznikají porosty se stejnou věkovou generací a následná těžba je neefektivní. Vytvářením tzv. generačního porostu je docíleno toho, že se stromy k těžbě vybírají a tímto nedochází k tvorbě těchto nevzhlených a problematických pasek.

Obec Obora disponuje pro práci v lese vlastním traktorem ZETOR 101/45 osazen hydraulickým čelním nakladačem s výměnnými adaptery, dále obec vlastní talířovou frézu pro narušování půdního povrchu. Tímto narušením půdního povrchu dochází v době semenného roku k přirozené obnově lesa přírodní cestou (úspora za sazenice a práci v lese).

Dne 2. 10. 2014 proběhlo v obecních lesích Obce Obora pod záštitou "ČESKÁ LESNICKÁ SPOLEČNOST, POBOČKA PRO SILVA BOHEMICA" a LESY ČESKÉ REPUBLIKY s.p. ukázka nepasečného hospodaření v obecních lesích naší obce. Této akce se zúčastnilo 40 účastníků z České republiky z řad správců lesů, vlastníků lesů a pedagogů z lesnických fakult. Dne 3.10.2014 se stejná prohlídka konala v lesích obce Špankov. Prohlídku účastníkům zajišťoval lesní hospodář Ing. Singer a prezident ČLS Ing. Hron a na lesní správě Špankov Ing. Červený.

Poděkování ředitele společnosti Pro Silva Bohemica:

"Vážené zastupitelstvo,

na podzim roku 2014 velká skupina lesníků z celé ČR (nejen členové největší pobočky České lesnické společnosti Pro Silva Bohemica, ale i jiní zájemci) přijela do západních Čech pro zkušenosti s dlouhodobým nepasečným (jinak také přírodě blízkým či výběrným) hospodařením. Akci jsme absolvovali s poutavým a vysoce odborným komentářem odborného lesního hospodáře p. Singera za podpory vaší obce.

Není náhodou, že zájem o nepasečné hospodaření v celé Evropě, které je v řadě zemí již dál díky nepřetržitému lesnickému smýšlení a téměř dvousetleté tradici výběrných metod) v posledních letech silně vzrůstá. Během uplynulých dvou dekád se na řadě zatím spíše drobnějších nestátních majetků začalo hospodařit jinak, než bylo trendem v posledních padesáti letech. Ačkoliv pohnutky vlastníků jsou dnes různé, v zásadě všichni měli na počátku stejný cíl: Zvýšit si produkci dříví a zisk z hospodaření. Teprve časem se začaly ukazovat další výhody – podstatné snížení kalamit a výskytu škůdců, zvýšení podílu přirozené obnovy lesa, omezení pěstební činnosti, stálejší lesní prostředí, vyrovnanější hospodaření s vodou… Nakonec se největším „problémem“ stalo to, že nepasečně obhospodařované lesy začaly vypadat trochu jinak, desítky let staré modely hospodaření a tabulky najednou neodpovídají „věčným pravdám“ o maximálním přírůstu, o možné dřevinné skladbě, těží se převážně silné dříví, nedělají se ve větší míře paseky, bez kterých to dříve také nešlo… zkrátka hospodaření trochu předběhlo legislativu (a v současné době se konečně dějí kroky k nápravě).

Obecní lesy Obora jsou pozoruhodné právě kontinuitou ve způsobu hospodaření – změnit hospodářský systém je věc dlouhodobější a teprve po mnoha letech se začnou projevovat výsledky – a rád vidím, že vaše lesy je již předvádějí a budou stále lepší. Nejste ve svém snažení osamoceni. Na podzim bude náš spolek prezentovat knižně výsledky dalších majetků, které se vydaly stejnou cestou. Řada z nich je objektem velkého zájmu vědy a výzkumu a prezentované výstupy podporují prvotní přesvědčení (znovu)průkopníků nepasečných metod – pokud využijeme plně tvořivých sil přírody v obnově, výchově a růstu lesa a budeme je vhodně usměrňovat, dosáhneme lepších výsledků s menší námahou a menšími vklady, než při zakládání a udržování umělých kultur.

Na závěr mi dovolte ještě jednou poděkovat nejen za podporu akce samé, ale zejména za dlouhodobou podporu nastoleného směru a spolupráci s vaším odborným lesním hospodářem. Dělat věci jinak vyžaduje otevřenou mysl, hluboké porozumění věcem a procesům a značnou dávku odhodlání a občas i osobní statečnosti v obhájení svojí práce.

Ať vám vaše lesy i nadále přinášení radost a nadprůměrné výsledky jako doposud a jsou inspirací pro vlastníky a hospodáře v blízkém i širším okolí!

S pozdravem

 

Ing. Milan Hron

předseda Pro Silva Bohemica"