Obora Plzeň Sever

  • Obora Plzeň sever
  • Ves ležící 6 km od Plas na někdejší důležité obchodní cestě z Plzně do Žatce. Poprvé byla připomínána v r. 1175. Byla ve vlastnictví plaského kláštera a světských feudálů.

Povinné informace

Zde naleznete informace, poskytované podle zákona 106/1999 Sb. a vyhlášky č. 442/2006 Sb.

1. Název:

Obora

2. Důvod a způsob založení:

Obec Obora (dále jen obec) vznikla jako územní samosprávná jednotka v souladu s § 1 zákona číslo 367/1990 Sb. v platném znění. Podle současného platného právního předpisu – zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů je obec základním územním samosprávným společenstvím občanů; tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce.

Je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek a vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývajících, pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů. Při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem, vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech. Je tedy právnickou osobou ve smyslu § 18 odst. 2 písmeno c) zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a to právnickou osobou s plnou právní subjektivitou.

Posláním obce je zajištění veřejné správy na svém území, případně výkon státní správy v územním obvodu a za podmínek stanovených zákony (viz zejména hlava sedmá Ústavy ČR, § 14 a § 21 zákona o obcích a organizační řád obecního úřadu).

Obec spravuje své záležitosti v samostatné působnosti. Přitom se řídí zákony a právními předpisy (obecně závaznými vyhláškami) vydanými na základě příslušných zákonů. Obec vykonává státnísprávu v rozsahu stanoveném zákony v přenesené působnosti. Přitom se řídí zákony, právními předpisy vydanými na základě zákonů, usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů.

3. Organizační struktura:

Struktura OÚ: viz Samospráva

Seznam organizací zřízených obcí a společností s majetkovým podílem obce:

  • Mateřská škola Obora, příspěvková organizace
  • VaK a. s. (obec je akcionářem)

 4. Kontaktní spojení:

Obecní úřad Obora
Obora 199
331 51 Kaznějov
tel. 373 332 136
mobil: 725 041 059
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

5. Případné platby lze poukázat:

Číslo účtu: 3429371/0100 Komerční banka Plzeň

6. IČ:

00258202

7. DIČ: 

CZ00258202

8. Dokumenty

Viz Úřední deska.

9. Žádosti o informace:

Vyřizování žádostí o informace se řídí zákonem 106/1999 Sb.

Odkaz na zveřejněné informace

10. Příjem žádostí a dalších podání:

Úřední hodiny:

  • Pondělí 8-14 hod. a 18-20 hod.
  • Středa 8-14 hod. a 18-20 hod.

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

11. Opravné prostředky:

Nadřízeným orgánem pro OÚ Obora je Krajský úřad Plzeňského kraje.

12. Formuláře:

 

13. Popisy postupů - návody pro řešení nejrůznějších situací:

Naleznete je v rubrice Životní situace nebo také na Portálu veřejné správy ČR 

www.portal.gov.cz

14. Předpisy:

Viz Úřední deska.

15. Úhrady za poskytování informací:

Viz Dokumenty.

16. Licenční smlouvy

Licenční smlouva pro MYSIS.

17. Výroční zprávy podle zákona č. 106/1999 Sb.

Viz Úřední deska.